Audit

Auditi kohustuse sätestab audiitortegevuse seadus. Millal on audit kohustuslik?

Kui ettevõttel seadusest tulenevat auditi kohustust ei ole,  siis võivad auditit siiski soovida ettevõtte omanikud, laenuandjad või muud kolmandad osapooled, et veenduda finantsaruandes esitatava info õigsuses.

Audit on töövõtt, mis annab avalikkusele kindlust, et raamatupidamise aruannetes ei esine olulisi väärkajastamisi. Auditi tulemuseks on positiivset kindlustunnet andev aruanne, kus öeldakse, kas raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge.

Auditi hea kvaliteet aitab finantsaruandluse usaldusväärsuse ja tõhususe edendamisega kaasa majanduse korrapärasele toimimisele. Audiitori arvamus tõstab finantsinformatsiooni usaldatavust. Siiski ei vabasta aastaaruande auditeerimine juhtkonda vastutusest ega siirda vastutust informatsiooni tõepärasuse eest audiitorile.

Iga auditi puhul peame mõistma ettevõtte ja tema tegevusala spetsiifikast ning vastavalt sellele planeerime ka oma töö. Auditi raames teostatavate protseduuride valik ja maht sõltub meie riskihinnangust.

Viime auditeid läbi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite kohaselt ning oma tegevuses järgime sõltumatuse ja erapooletuse nõudeid. Kvaliteedi tagamiseks oleme sätestanud sisemised protseduurireeglid ning meie tegevus on ka seadusest tulenevalt Audiitorkogu järelevalve all.

Alates 01.09.2017 tuleb audiitortegevuse seaduse kohaselt raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi tegemiseks sõlmida leping vähemalt kaheks aastaks. Kuna nõue kehtib kohustusliku auditi puhul, siis võib jätkuvalt sõlmida üheaastaseid lepinguid ülevaatuste ning vabatahtlike auditite puhul.

Auditi pakkumise saamiseks võta meiega ühendust!


Ülevaatus

Ülevaatuse kohustuse sätestab audiitortegevuse seadus. Millal on ülevaatus kohustuslik?

Väiksemad ja vähema avaliku huvi all olevad ettevõtted ei vaja sageli sellist kindlustunnet oma aruannetele, mida pakub audit, neile vajalik teenus võib olla ülevaatus. Võrreldes auditiga pakub ülevaatus avalikkusele väiksemat kindlustunnet. Ülevaatuse tulemusel esitab audiitor tavapärasest sõltumatu audiitori aruandest nö tagurpidise, läbi topelt eituse esitatud arvamuse.

Ülevaatuse käigus piirdume enamasti analüütiliste testide ja juhtkonna intervjuudega ning erinevalt auditist ei testi me põhjalikult raamatupidamises kajastatud andmeid ning finantsaruande koostamise kontrolliprotseduure. Seetõttu valmib ülevaatus üldjuhul kiiremini ning väiksemate kuludega kui audit.

NB! Ülevaatuse võib alati asendada auditiga kui soovitakse saada suuremat kindlustunnet finantsaruande õigsuse osas.

Kui sinu ettevõte vajab ülevaatuse teenust, võta meiega ühendust!


Pakendiaudit

Pakendiauditi läbiviimise aluseks on pakendiseadus §24, mille kohaselt rakendus alates 01.01.2015 nõue, et enne eelmise kalendriaasta andmete pakendiregistrisse esitamise tähtaega peab olema pakendiettevõtte või taaskasutusorganisatsiooni pakendiaruande kohta väljastatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne.

Pakendiauditi eesmärk on anda hinnang kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta. Seeläbi tagatakse täpsem aruanne ja selle kaudu märgatavalt suurem kindlus tegelikult turule toodud ja taaskasutatud pakendimassi osas.

Pakendi koguste üle arvestuse pidamise ning pakendiliikide lõikes andmete esitamise kohustus on Eestis ettevõtetel, kes toovad esmakordselt Eesti turule pakendeid. Pakendi mõiste alla kuuluvad nii müügipakendid, mille sisse ettevõte oma müüdavat kaupa pakendab kui ka transpordipakend nagu näiteks pappkastid ja puidust kaubaalused, mida kasutatakse kauba vedamisel.

Kui ettevõtte poolt esmakordselt maale toodud pakendite kogus ületab 5 tonni kalendriaastas, tuleb pakendiregistrile esitatavatele andmetele tellida audiitorkontroll ehk pakendi audit. Samuti on audiitorkontroll kohustuslik taaskasutusorganisatsioonidele.

Pakendiaruande audiitorkontrolli läbiviimisel lähtume pakendiseaduses kehtestatud nõuetest. Töövõtt viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste kindlustandvate teenuste standardiga (ISAE3000) ning tegemist on piiratud kindlustandva teenusega. Töö lõpptulemusena valmib ettevõtte pakendiaruande kohta audiitori aruanne, mis esitatakse koos pakendiaruandega taaskasutusorganisatsioonile.

NB! Muudatused pakendiaruandluses kui Riigikogu vastu võtab seaduse muudatuse!

Kui soovid rohkem infot pakendiaruande audiitorkontrolli teenuse kohta, võta meiega ühendust!


Muud kindlustandvad teenused

Lisaks ülal kirjeldatud auditile ja ülevaatusele osutavad audiitorid veel teisigi erinevaid teenuseid. Osad on neist kindlustandvad nagu näiteks mitterahalise sissemakse hindamine.  


Muud teenused

  • Juhtimis- ja finantsalane nõustamine
  • Raamatupidamisteenus
  • Raamatupidamisalased konsultatsioonid